W jakiej wysokosci burmistrz przyznał nagrody dyrektorowi departamentu oraz umowy zlecenia?

  Zainteresuj tematem więcej osób:


Strona 3 z 4

Tara 27-07-18 19:38

Dyrektor Zbyteczny departamentu łoi bidną gminę aż trzeszczy

Odpowiedz Cytuj
Prokurator 27-07-18 23:07

Uchwała Nr LIX/378/18
Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 20 lipca 2018 roku
w sprawie: emisji obligacji.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z
2017 r. poz. 1875), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15
stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238 ze zm.), Rada Miejska w Ścinawie uchwala co
następuje:
§ 1.
1. Gmina Ścinawa wyemituje obligacje w łącznej liczbie 4 788 (słownie: cztery tysiące siedemset
osiemdziesiąt osiem) sztuk o wartości nominalnej 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
każda, na łączną kwotę 4 788 000,00 zł ( słownie: cztery miliony siedemset jeden tysięcy złotych 00/100)-EWIDENTNIE BRAKUJE KASY NA WYNAGRODZENIA DLA TEGO SIWEGO GENIUSZA I JEGO DWORU

Odpowiedz Cytuj
Prokurator 28-07-18 16:48

IV SA/Wr 68/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2018-03-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2018-02-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Julia Szczygielska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6480
Hasła tematyczne
Odrzucenie sprzeciwu
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
*Odrzucono sprzeciw (art. 64b § 1 p.p.s.a.)
Powołane przepisy
Dz.U. 2017 poz 1369 art. 58 par 1 pkt 6 w zw. z art.64 b par.1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Julia Szczygielska po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Burmistrza Ś. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia grudnia 2017 r., nr w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić sprzeciw.

UZASADNIENIE
Zaskarżoną decyzją z dnia grudnia 2017 r., nr Samorządowe Kolegium Odwoławczego w L. uchyliło decyzję Burmistrza Ś. z dnia listopada 2017 r., nr w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej M. B. i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Decyzja ostateczna stała się przedmiotem sprzeciwu Burmistrza Ś. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. w odpowiedzi na sprzeciw wniosło o jego odrzucenie podnosząc zarzut braku legitymacji Burmistrza Ś. – w świetle art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a. – do wniesienia sprzeciwu do sądu administracyjnego jako organu, który wydawał rozstrzygnięcie w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 64b §1 p.p.s.a. do sprzeciwu od decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Badanie merytorycznej zasadności skargi (sprzeciwu) poprzedzać musi sprawdzenie jej wymogów formalnych, w tym legitymacji skargowej podmiotu, który inicjuje postępowanie sądowo-administracyjne. Podmioty powołane do ochrony obiektywnego porządku prawnego mają legitymację do złożenia skargi (sprzeciwu) w zakresie określonym przepisami prawa. Ustalenie zatem zakresu tej legitymacji musi nastąpić w postępowaniu wstępnym, brak legitymacji jest podstawą do odrzucenia skargi (sprzeciwu).

Stosownie do przepisów p.p.s.a. postępowanie sądowo – administracyjne jest wszczynane na podstawie skargi (sprzeciwu) wniesionej przez uprawniony podmiot, którym według art. 50 § 1 jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. O posiadaniu przez dany podmiot interesu prawnego, legitymującego do wniesienia skargi decyduje przepis prawa materialnego. Rola jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym jest wyznaczona przepisami prawa materialnego. Może być ona – jako osoba prawna – stroną tego postępowania i wówczas organy ją reprezentujące będą broniły jej interesu prawnego, korzystając z gwarancji procesowych, jakie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego przyznają stronom postępowania administracyjnego. Ustawa może jednak organowi jednostki samorządu terytorialnego wyznaczyć rolę organu administracji publicznej w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 3 k.p.a. Wtedy będzie on bronił interesu jednostki samorządu terytorialnego w formach właściwych dla organu prowadzącego postępowanie. Nałożonych na organ zadań z zakresu administracji publicznej nie można utożsamiać z posiadaniem przez ten organ interesu prawnego. Przyznanie zatem organowi jednostki samorządu terytorialnego właściwości do orzekania w sprawie indywidualnej w formie decyzji administracyjnej, niezależnie od tego, czy nastąpiło to na mocy ustawy, czy też w drodze porozumienia, wyłącza możliwość dochodzenia przez tę jednostkę jej interesu prawnego w trybie postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego. W takiej sytuacji jednostka samorządu terytorialnego nie ma legitymacji procesowej strony w tym postępowaniu, nie jest również podmiotem uprawnionym do zaskarżania decyzji administracyjnych do sądu administracyjnego.

W piśmiennictwie prawniczym i w orzecznictwie sądowym ugruntował się pogląd, że organ powołany do wydania decyzji administracyjnej w postępowaniu administracyjnym nie może być jednocześnie stroną tego postępowania, reprezentującą w nim własne interesy i, co za tym idzie - nie ma prawa wniesienia skargi do sądu administracyjnego na ostateczne rozstrzygnięcie podjęte w tym postępowaniu (por. przykładowo wyroki NSA z dnia 2 marca 2006 r. sygn. akt II GSK 387/05; z dnia 6 stycznia 2010 r., sygn. akt II GSK 263/09; z dnia 13 maja 2010 r. sygn. akt II FSK 773/10; z dnia 27 stycznia 2011 r., sygn. akt II FSK 2500/10, publik. CBOSA).

Zatem skarżący, o którym mowa w pierwszym zdaniu art. 50 § 1 p.p.s.a., musi mieć w złożeniu skargi (sprzeciwu) interes prawny rozumiany jako istnienie związku między sferą jego indywidualnych praw i obowiązków a zaskarżonym aktem lub czynnością. Skarga (sprzeciw) może bowiem dotyczyć tylko jego "własnej sprawy administracyjnej" rozumianej jako przewidziana w przepisach prawa administracyjnego możliwość konkretyzacji uprawnień i obowiązków stron stosunku administracyjnego, którymi są organ administracji publicznej i indywidualny podmiot nie podporządkowany organizacyjnie temu organowi.

Z podanych powodów organ powołany do wydania decyzji (postanowienia) w postępowaniu administracyjnym nie może być jednocześnie stroną tego postępowania, reprezentującą w nim własne interesy i, co za tym idzie - nie ma prawa do wniesienia skargi (sprzeciwu) do sądu administracyjnego na ostateczne rozstrzygnięcie podjęte w tym postepowaniu.

Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej sprawy wskazać trzeba, że Burmistrz Ś. - który jako organ I instancji wydał w postępowaniu zwykłym decyzję z dnia listopada 2017 r. odmawiającą osobie fizycznej – M. B. udostępnienia informacji publicznej w oparciu o przepis art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej – jest organem samorządu terytorialnego, który działa jedynie w granicach i na mocy przyznanych mu ustawowo kompetencji, nie zaś jako podmiot, którego interesu prawnego lub obowiązku prawnego dotyczy postępowanie. Burmistrz Ś. nie posiada zatem legitymacji do wniesienia do Sądu skargi (sprzeciwu) na rozstrzygnięcie wydane w postępowaniu odwoławczym, dotyczące uchylenia jego decyzji przez organ wyższego stopnia, jakim jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Tym samym skarga, wniesiona w przedmiotowej sprawie przez Burmistrza Ś. jest niedopuszczalna i z tego względu podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 64b § 1 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Powrót do listy

Powered by SoftProdukt

Odpowiedz Cytuj
Rejent 28-07-18 18:14

Brawo prokurator!!! Domyślam się że kosztyła nie chciał ujawnić zarobków dyrektora generalnego departamentu rozwoju magistratu ścinawskiego. I przegrał.

Odpowiedz Cytuj
Lusi 28-07-18 21:30

A kto jest M. B- kandydat na Burmistrza, ciekawe?

Odpowiedz Cytuj
MR 29-07-18 14:25

Kandydatów jak słyszałam wczoraj w Polo to chyba 7 będzie

Odpowiedz Cytuj
TVP INFO 29-07-18 17:55

Transparentność życia publicznego to podstawa demokracji i samorządności jak go nie ma to ewidentnie jest korupcja

Odpowiedz Cytuj
Mieszkaniec 30-07-18 23:04

No jak zarobki są ministralne to jak można je ujawnić, że w tak biednej gminie można tyle zarabiać.

Odpowiedz Cytuj
Leon 31-07-18 21:31

Ale w tej gmine tyle co zarabia ten siwy geniusz to nawet trzech ministrów na raz nie zarabia-jak sie chce to mozna-można.Oczywiscie o tym decyduje oran wykonwaczy i uchwalodawczy gminy

Odpowiedz Cytuj
Zenek 01-08-18 20:06

Powinni marionetkę rozliczyć natychmiast

Odpowiedz CytujWróć do tematów

Adres tej witryny: https://scinawa.istrefa.com

istrefa gmina Ścinawa | istrefa powiat Lubin | istrefa dolnośląskie | istrefa Polska

Ścinawa - miasto, gmina miejsko-wiejska, powiat Lubin, województwo dolnośląskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 59-330


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem